måndag, maj 18, 2015

Landsmötesmotionen Effektivisera de offentliga helikopterresurserna

Folkpartiet Liberalerna håller 20-22 november 2015 "Landsmöte" vilket är partiets högsta beslutande organ. Till landsmötet kan i Folkpartiet såväl länsförbund, partiföreningar som enskilda medlemmar motionera. Alla motioner behandlas sedan av partistyrelsen som lägger ett förslag till landsmötet. Innan behandling i plenum utskottsbehandlas alla motioner och partistyrelsens förslag av landsmötet.

Nedan följer den motion jag författat och står som huvudmotionär på till årets landsmöte. Härutöver är jag medundertecknare på ett antal motioner, varav jag förhoppningsvis varit huvudmotionären till hjälp i något fall.


Effektivisera de offentliga helikopterresurserna


Förslag till landsmötesbeslut:

att Folkpartiet ska arbeta för ett samlat statligt ansvar för de offentliga helikopterverksamheterna.

Sverige är i stora stycken ett glest befolkat land med den naturliga följden att avstånden till kvalificerad sjukvård blir långa. Redan i Stockholms skärgård kan ambulanstransport med helikopter vara livsavgörande för att snabbt kunna nå akutsjukvården. Stockholms läns landsting med 2,2 miljoner invånare (SCB, 2015-05-11) betjänas sedan helt nyligen av två helikoptrar året runt (SLL, 2015-03-17). Tidigare en helikopter året runt och sommartid två helikoptrar.

Östergötland, Småland, Skåne och Blekinge däremot som tillsammans har en större befolkning än Stockholm saknar ambulanshelikopter (SVT, 2015-02-23). Medan Dalarna med en tiondels befolkning av detta Sydsverige har, trots hög skatt och stora ekonomiska utmaningar, nyligen köpt in en landstingshelikopter vilket kunnat följas på liberala ledarsidor som med fog kritiserat den ekonomiska misshushållningen.

Folkpartiets Gilbert Tribo och Alliansen i Skåne vill se över om södra Sverige bör ha tillgång till en gemensam helikopter som kan användas vid allvarliga olyckor (SVT, 2015-02-23). Gott så, här torde finnas samhällsekonomiska och mänskliga vinster att göra. Samtidigt borde detta gå att organisera ännu mer effektivt än med enskilda landsting/regioner.

Staten äger och driver genom Sjöfartsverket sjö- och flygräddningshelikoptrar sedan 2011-11-01. Innan dess var verksamheten externt upphandlad och dessförinnan fanns Försvarsmaktens helikoptrar genom avtal.

Nuvarande uppdelade ansvar kan te sig absurt. Vistas du till exempel i östgötska Sankt Annas skärgård och akut behöver till kvalificerad vård är ansvaret delat beroende på om du står på landbacken eller sitter i en båt. Sjukvården har åtminstone ännu inte helikopter och Försvarsmaktens helikopterflottilj i Linköping har varken uppdrag eller bemanning. Är du till sjöss däremot faller du inom Sjöfartsverkets ansvar och kan nås av helikoptrar från Visby.

Frågan om ett nationellt ansvar för de luftburna sjuktransporterna är inte ny, varken i Sverige eller på Landsmötet, men omvärlden förändras. 2011 motionerade Barbro Westerholm med flera till Landsmötet om statligt övertagande av ansvaret för ambulanshelikoptrar, vilket då avslogs. Partistyrelsen menade då att struktur och organisation av transporter inte skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård på ett sådant sätt att det skulle motivera att frångå landstingens ansvar för styrning och finansiering. PS hänvisade även till SKL:s arbete med att samordna luftburen ambulanssjukvård.

Detta sker för ambulansflygplan som upphandlas. Mycket av de luftburna sjuktransporterna är flygplan som landar på till exempel Bromma flygplats och inte ambulanshelikoptrar som landar vid ett sjukhus. Utmaningen inom ambulansflyget är således begränsad till helikoptrarna där nuvarande organisation inte förmått skapa lösningar för hela landet. Stockholm upphandlar helikopterverksamhet, Dalarna äger en helikopter, södra Sverige har ännu intet samtidigt som staten håller sig med både civila och militära helikoptrar spridda över landet.


Oavsett var i landet du är bosatt ska du kunna känna dig trygg med att hjälp finns där om behovet uppkommer. Snabbt omhändertagande kan vara livsavgörande eller skillnaden mellan svåra funktionsnedsättningar och ett normalt liv. Nuvarande fragmentiserade organisation är heller inte ekonomiskt försvarbar. Folkpartiet bör därför arbeta för ett samlat statligt ansvar för de offentliga helikopterverksamheterna.

Etiketter: , , ,