fredag, november 30, 2012

Extremt väder och översvämningar

Igår kväll brast Lyckebyvägen och trumman under av vattnet från Lycksjön.
Boende evakuerades snabbt och är nu tillbaka hemma.
DEN EXTREMA VÄDERSITUATIONEN HAR RESULTERAT I FLERA ÖVERSVÄMNINGAR RUNT OM I HANINGE.

Jag började arbetsdagen idag med att en medborgare ringde upp, skällde på mig i telefon och sen lade på luren. Hen menade att kommunen skulle göra mer där hen bodde för hen betalade skatt och nu var villatomterna öar utan väg till fastlandet. I sammanhanget kan nämnas att kommunens personal redan varit där. De gjorde sedan arbeten i andra delar av kommunen och de har gjort väldigt mycket de senaste två dygnen.

Jag vill ge en stor eloge till stadsbyggnadsförvaltningens väg- och VA-sida! Deras insatser har begränsat skadornas omfattning och hjälpt många Haningebor, även om några skulle viljat se mer vilket jag på ett mänskligt plan har full förståelse för - även om jag inte hann säga det i telefon i morse till den som ringde mig då.

Samtidigt är det en balansgång i ansvarstagande mellan kommun och fastighetsägare. Haninge kommun har tagit ett stort ansvar vilket jag tycker vi ska vara stolta över. Jag tycker också vi måste våga ifrågasätta om det är rimligt att kommunen tar utökat ansvar.

Oroliga och ibland som sagt arga fastighetsägare har som sagt hört av sig. Kommun har fokus på väderläget och konsekvenser för att begränsa översvämningarna så mycket som möjligt. Stadsbyggnadsförvaltningens personal gör sig väl förtjänt av uppskattning sen ska vi självfallet efteråt titta på vad som eventuellt kan göras annorlunda. Även andra tjänstemän har varit och är inblandade både information, säkerhet och försäkring.

Det finns fortfarande vägar avstängda. Helt klara är vi inte. Lycksjön steg bara en (1) cm de senaste fem (5) timmarna men nedströms ligger 20-30 fastigheter i farozonen för att bli vattenskadade om fördämningarna brister igen. Klimatdebatten gör sig påmind i vardagen.

Slutligen: Ser du vatten komma in i ditt hus via avloppet? Kontakta vägjouren. Drabbas du av översvämningarna? Kontakta ditt försäkringsbolag. Viktigt är då att så noga som möjligt dokumentera hur översvämningen har börjat och fortskridit. Meddela gärna även vägjouren om du upptäcker översvämningar på vägar och andra platserVägjouren nås på 08-606 88 00.


Peter Olevik Dunder

Etiketter: , , , ,

lördag, november 24, 2012

Plasten i Östersjön

När jag med Gröna Liberaler besökte Bryssel i våras talades bland annat om plastskräpet i Östersjön och frivilligorganisationer som plockar skräp längs Östersjöns stränder.

Plastskräpet uppmärksammas nu också i finsk media: Östersjöns stränder skräpas ner med plast | www.ostnyland.fi. Det har blivit ett mycket utsatt hav och även med framsteg Folkpartiet fått till som HaV eller Österjöambassadör kan vi inte slå oss till ro.

Östersjön försvarades historiskt av flottor och fästningar, bilden till vänster är på mig vid Vaxholms kastell i somras. Ryssland rustar upp sin flotta och sitt marininfanteri, Sverige har samtidigt demonterat stora delar av sin. Det behövs både ökat militärt sjöförsvar från Sveriges sida men också att Östersjöfrågorna tillåts ta plats i miljödebatten. Allt för mycket kommer vårt hav i skymundan och vi har inte råd att låta det vara så.

Bort med skygglapparna, bort med plasten och fram för ett hållbart nyttjande av Östersjön.

Etiketter: , , ,

fredag, november 23, 2012

Helikoptrar i skärgården

Skrev idag som skärgårdsansvarig och erbjöd ny helikopterbas för ambulanshelikoptrarna. Skillnaden mot Värmdö är att Haninge inte kräver att landstinget bekostar utredningsarbetet. 

Värmdö skrev "Avtal för att täcka utredningskostnader ska upprättas mellan samhällsbyggnadskontoret och Stockholms läns landsting." (Dnr 12SPN/0372)
Stockholms läns landstings ambulanshelikopterverksamhet är enligt Haninges uppfattning av stor vikt för skärgården och länet. Verksamheter som denna fordrar lokaliseringslösningar som är långsiktiga, funktionella och rationella. Haninge kommun är beredd att utreda och medverka till en ny helikopterbas i Haninge för ambulanshelikopterverksamheten. 
Haninge kommun detaljplanlägger mark i den regionala stadskärnan för fler bostäder samt, och av särskilt intresse för ambulanshelikopterverksamheten, specialistcentrum med vård­mottagningar och hälsoinriktade företag om 35 – 40 000 kvadratmeter. I den regionala stadskärnan finns även en av Södertörns brandförsvarsförbunds stationer och den ena av Södertörns polismästardistrikts två basstationer. Försvarsmakten har också en stark närvaro i kommunen. Haninge garnison med Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen är till huvuddelen förlagt till Berga där helikoptrar från både försvaret och polisen tidigare funnits. 
En ny helikopterbas i Haninge skulle självfallet utöver landstingets ambulanshelikoptrar välkomna även polis, sjöräddning och andra offentliga aktörer. 
Haninge kommuns befolkning om 80 000 invånare, växande med cirka 1 000 invånare per år, är koncentrerad till områdena kring Nynäsbanan, väg 73 och Gudöbroleden. En ny helikopterbas i Haninge skulle därmed även kunna betjäna närområdet med uppdrag där ambulanshelikopter­besättningens vårdkompetens behövs med bil i stället för att flyga. 
Befolkningen i den regionala stadskärnan och i centralt belägna delar av kommunen får således tillgång till hög medicinsk kompetens även när bil är lämpligare färdmedel. En placering nära vägnät och den regionala stadskärnan underlättar även för läkare att snabbt ta sig till basen, när behov finns att läkarbemanna ambulanshelikoptern.

Kommunstyrelsens ordförande och jag undertecknade och postade idag ovanstående till landstinget, försvaret, polisen, kustbevakningen och brandförsvaret (Dnr KS227/2012).

Ambulanshelikopterverksamheten har Haninge redan 2005 uttalat politiskt vilja för och det skriver jag fortfarande under på. Helikoptrar i samhällets tjänst har en naturlig plats i Haninge med skärgård, goda landkommunikationer (motorväg) och regionalt utpekat befolkningscentra samt politisk vilja.

Etiketter: , , , ,