måndag, februari 25, 2013

Trängselskatter visar vägen mot framtiden

Denna text är tidigare publicerad i Dagens Samhälle 2013-02-20, se länk.

Trängselskatter visar vägen mot framtiden 20 februari 05:30 2013 | Peter Olevik Dunder ordförande (FP) stadsbyggnadsnämnden och politiskt ansvarig för Haninge kommuns investeringsfrågor:

Vägavgifter har kommit för att stanna. De behövs som ett sätt att delfinansiera framtida investeringar och en utbyggnad av välfärden. 

Vad som bör och inte bör finansieras med offentliga medel är en relevant frågeställning som behöver upp på agendan. Särskilt i den kraftigt växande Stockholmsregionen där mycket byggs ut. Även om Stockholmsregionen är tätt sammanvävd gör kommunerna i vår region utifrån sina förutsättningar egna vägval. Haninge växer med 1 000 invånare per år och står som andra växande kommuner inför utmaningen att på kort tid investera mycket nytt. Det behövs nya skolor och förskolor, nya äldreboende, nya vägar och större reningsverk.

Till det ska läggas att vår region under miljonprogramsåren växte kraftigt och byggde mycket då. Tyvärr står sig miljonprogramsskolorna inte lika länge som äldre tiders läroverksbyggnader. Sålunda står kommuner nu inför att samtidigt som miljonprogrammets skolor rustas också bygga nytt.

Politik handlar om värderingar, det handlar också om att göra avvägningar och om att ta ansvar. Framtidens välfärd behöver finansieras och då är det rimligt att de som gör vinster på nyexploateringar i vår växande region också är med och bär kostnader.

Det finns alternativ till att skattekollektivet betalar. Vägsamfälligheter kan vara bra men också en belastning. Underhållsnivå och snöröjning beslutas och bekostas av de boende i ett område. Att omvandla en samfälld gata till kommunal och att höja nivån för att bland annat möjliggöra kollektivtrafik och ytterligare exploatering innebär en kostnad. Det innebär även en besparing för fastighetsägarna eftersom kommunen och skattekollektivet tar framtida drift, en kostnad som annars betalas av fastighetsägarna i samfälligheten. 

Exploateringen av ett äldre fritidshusområde till byggrätter för villor och nya styckningar ger värdeökningar som tillfaller fastighetsägarna. Här finns således både gungor och karuseller för alla inblandade parter. Sen tillkommer för kommunen behov av nya förskolor med mera och den notan skicka till skattekollektivet. Så även med avgifter finns en betydande offentlig finansiering.

Avgifter kan möta starkt motstånd, ta till exempel motståndet vid införande av trängselskatten i Stockholm. I dag är de flest överens om att trängselskatten har varit positiv för regionen. Intäkterna kan dessutom användas för att finansiera viktiga investeringar. Samtidigt kan avgifter som dessa förfelas om de skjuter i höjden utifrån nyinvesteringsbehov istället för att behålla kopplingen till syftet, för trängselskatten framkomlighet i den täta staden. På samma sätt ska avgifter för gators utbyggnad sättas i relation till en nyttighet, sen bidrar intäkterna till att lätta på bördan för skattekollektivet.

För att möte framtidens behov måste lösningar som går utanför den traditionella finansieringen upp på agendan. När det gäller utbyggnad av vägar är avgifter ett sätt men formerna måste diskuteras. Dagens system för uttag av gatukostnader har brister och det ligger ett ansvar på oss politiker att hitta rättvisa och förutsägbara system för avgifter som tas ut från medborgare.

Etiketter: , , , ,

fredag, februari 08, 2013

Bygglovalliansens årsmöte får preminärvisning


Haninge står i år värd för Bygglovalliansens årsmöte. Här presenteras jämförelser mellan våra kommuner och vi lär av varandra för att kunna leverera ännu bättre till våra kommunmedborgare.

Bygglovavdelningen i Haninge passade dessutom på att premiärvisa en kommande filmguide.

Etiketter: , , ,

torsdag, februari 07, 2013

Köp en espresso vid pendeln

Mitten av nästa vecka öppnar Coffee Break Sthlm på pendeltågstationen i Handen.

Mellan kl 06-19 vardagar och öppet även lördagar; det blir ett lyft för platsen.

//Peter Olevik Dunder (FP)

onsdag, februari 06, 2013

Centrala Handen - Haningeterrassen.

Tvärsnitt som visar bussar mm på vad som idag är ytparkering.

Läs och påverka Haninges växande stadsbygd. Granskning av detaljplaneförslaget för Haningeterrassen finns nu på kommunens hemsida och på anslag kommunhusets entréplan. Där finns även ett modellbygge över projektet Haningeterrassen.

Centrala Handen innehåller flera projekt. Haningeterrassen är det största och mest centrala och det rör terminalområdet och ytparkeringen. Konceptet påminner om bussterminallösningen i centrala Helsingfors men är friare och grönare. Helt i linje med Folkpartiets politik.

För att kunna bygga krävs en detaljplan och en sådan tas fram i en demokratiskt process. Haningeterrassen var i somras på samråd och är nu på granskning som är nästa steg i planprocessen. Synpunkter från samrådet har besvarats och eller arbetats in i projektet som därmed berikats och blivit bättre. Det som nu är på granskning skiljer sig därför något åt mot det som var i somras.

Haningeterrassen är kärnan i den regionala stadskärnan och kommer bli ett lyft för hela Haninge. Här kan byggas friskt på höjden med 17-18 våningar, 450 bostäder, vårdspecialistcenter och biograf. Det binder också samman kollektivtrafik, kulturhus och handel.

Haningeterrassen ger Handen en ny skyline. Dagens asfaltsöken förvandlas för att bli till modern hållbar stadsbebyggelse. En växande Stockholmsregion kräver vågade planer och modiga politiska beslut.

En levande stadskärna är både trivsam, trygg och klimatsmart. Haningeterrassen rymmer allt detta. Planen är att ersätta dagens asfaltlandskap för bilar och bussar med modern stadsbygd för människor att leva, bo och verka. Folkpartiet gick till val på att arbeta för detta och vi har kommit långt.

Peter Olevik Dunder (FP)
Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Axplock bland tidigare skrivet om centrala Handen på kommunledningsbloggen, pressmeddelanden om 17 våningar och om att busstorget rivs samt en notis på P4 Radio SthlmGemensam vision 2009 med fastighetsägarnaSkylineSpadtag tvärs över vägenBild från provtagningarMarkpolitik där koalitionskollega skrivit. Slutligen ett glatt leende över att SKL:s skrift om byggande pryds av Haningeterrassen.

Etiketter: , , , , ,

lördag, februari 02, 2013

70 år sedan slaget vid Stalingrad tog slut

Idag för 70 år sedan förlorade Nazityskland slaget vid Stalingrad och sovjetarméerna stod som segrare. En viktig vändpunkt i andra världskriget eller Stora fosterländska kriget som det kallas i Ryssland.

Idag pågår därför ett firande, ett omstritt sådant rapporterar TT. "Bussar med stora bilder av Stalin väntas köra runt i flera städer."

Knappast uppskattat hos alla med tanke på allt det lidande och död Stalin och kommunistregimen var upphov till. Extra salt i såren då att det rapporteras att "[b]ussarna kommer att trafikera i Volgograd ända fram till Segerdagen den 9 maj då hela Ryssland firar segern i andra världskriget."

Missförstå mig rätt. Jag har stor respekt för de människor som vill uppmärksamma offren och freden. Stalin har inget där att göra. Kommunismen i allmänhet och Stalin i synnerhet skördade miljontals människors liv. Tyvärr finns fortfarande en stor skara människor som ursäktar kommunisterna men vad värre är så finns det fortfarande även en hyllningskör för Stalin.

"[Kampanjen] betalas huvudsakligen av Kommunistpartiet, som är näst största parti i duman efter Putinpartiet Enade Ryssland." 
"[De] vill att Volgograd ska återfå sitt sovjetiska namn Stalingrad. Kommunistpartiet och fackföreningen Rysslands medborgare har nyligen lämnat in en appell med över 50 000 namnunderskrifter." 
"[Det liberala] Oppositionspartiet Jablokos ordförande Sergej Mitrochin säger till Izvestija att hela kriget kunde ha undvikits om det inte hade varit för ”Stalins idiotiska politik och vänskap med Hitler”."

Segern över fascister/nationalsocialisterna var för väst även en seger för demokratin. Låt oss minnas och hedra offren. Låt oss också påminnas om hur lyckligt lottade vi är att leva i fred och frihet. Det kom dyrköpt och är värt att försvara.

Rösta, engagera dig, gör skillnad och håll kommunister och nazister borta. 
Foto: Hilding Mickelsson. Dennes anteckning, kärv och kort: ”Vägen tillbaka” (tyskarna på återfärd från Norge via Lottefors) 1945.

Etiketter: , , ,

fredag, februari 01, 2013

Haninges ekonomi är god

72,3 miljoner kronor plus visar Haninge kommuns preliminära bokslut för 2012. 72,3 miljoner utgör cirka 2,1 % av skatter och generella statsbidrag. Kommunens verksamheter har ökade budgetramar (se punktlista nedan) och engångskostnader om 60 miljoner kronor har kunnat betalas 2012. Detta är bra.

Engångskostnaderna om 60 miljoner utgörs av tre poster á 20 miljoner. En medfinansiering av planfri korsning i Tungelsta då Nynäsbanan byggs ut. Ytterligare en medfinansiering inför ny pendeltågsstation i Vega. Samt nedskrivning av före detta Jordbromalmsskolan som en förberedelse inför framtida rivning som ger plats åt bostäder.

Låne- och pensionsskulder för kommunen är fortfarande höga. Soliditeten ligger cirka 15 procentenheter under snittet i riket. Detta är mindre bra, men förutsatt fortsatta överskott går det att åtgärda. Att budgetera 2 % av skatter och generella statsbidrag i överskott är därför ett minimum.
  • Bokslut 2012 (prel): överskott 72,3 MSEK, verksamhet 3 400,9 MSEK. Skattesats 19,78. 
  • Bokslut 2011: överskott 45,8 MSEK, verksamhet 3 286,0 MSEK. Skattesats 19,78. 
  • Bokslut 2010: överskott 142,7 MSEK, verksamhet 3 130,8 MSEK. Skattesats 20,08. 
  • Bokslut 2009: överskott 94,2 MSEK, verksamhet 2 974,9 MSEK. Skattesats 20,08. 
Haninge växer! 1 000 nya invånare per år. Utbyggnad av förskolor, grundskolor, ny yrkesgymnasieskola, nya gruppboenden och utvecklingen av den regionala stadskärnan är prioriterade satsningar framöver. Likaså kommer hantering av kommunala fastigheter byggda under miljonprogrammet behöva ske.

Under våren 2013 kommer årsredovisning behandlas och beslut klubbas om nämnder och styrelsers resultatöverföringar mellan år. Haninge har modellen att nämnder och styrelsers. Parallellt kommer budget för 2014-15 att börja arbetas med och till sommaren antas.

Det är stora utmaningar vår kommun står inför och det förpliktigar till stort ansvarstagande. God kommunal service och ekonomisk hushållning ska levereras.

Folkpartiet Haninge har 20 års erfarenhet av att sitta i majoritet och att ta ansvar. Vi som idag är ledande företrädare i FP hade inte lämnat grundskolan när det begav sig. Vi har ett arv och ett ansvar som vi tar på största allvar. Vi kan vara stolta över vad våra liberala föregångare gjort men vi kan inte nöjda slå oss till ro.

Haninges ekonomi är och ska vara god, den kommunala servicen ska utvecklas och på sikt bör även skatten kunna sänkas.

Peter Olevik Dunder

se gärna även haninge.nu samt denna Youtubeintervju av FP-kollegan Niklas Frykman i Eskilstuna

Etiketter: , , , , , , ,