söndag, oktober 28, 2007

Frihandel

Låg dollarkurs och andra skattesatser kommer med råge att finansiera hela min New Yorkresa! Nu är jag framme och ska ut och uppleva New Yorknatten, i morgon börjar upptäcksfärden. Det var två år sedan jag var här sist, det ska bli spännande att se med vilka glasögon jag ser på staden, staten och landet här nu.

Etiketter:

fredag, oktober 26, 2007

Kiel - Haninge - New York

Några rader under ett kortare pit stop hemma. Nyss hemkommen från övningen Northern Coasts 07 och snart på väg till New York har jag läst och agerat på ett antal mail och inlägg. Här ett kort och koncist debattinlägg som Magnus Andersson skrivit:
Stor potential för att effektivisera

DEBATT. Det behöver inte ta så lång tid med bygglov, konstaterar Magnus Andersson som är ordförande i centerpartiets ungdomsförbund.

DEBATT I DAGENS SAMHÄLLE NR 31/07

EKONOMI. Inför att räntebidraget för byggande av hyresrätter skulle avskaffas 1 januari exponerades en stor effektiviseringspotential i kommunerna. Under senhösten 2006 lyckades de samlade myndighetsutövande nämnderna för bygglov göra sitt arbete tre gånger så effektivt som tidigare (se fotnot).

Märkligt, kan det tyckas, men för flera bostadsprojekt stod naturligtvis kalkylen och vägde för om det skulle vara lönsamt att bygga. Inför hotet om indragna projekt blev hindren för att ta fram bygglov färre.

Självklart kan man fråga sig om andra saker ställdes åt sidan och om siffran går att lita på. Men om prioriteringar gjorde det möjligt att snabba upp processen så mycket måste det vara möjligt att genomföra genomgripande effektiviseringar som skulle innebära att medborgaren fick behålla många fler kronor i sin plånbok att konsumera för.

Det är dags att ta en diskussion, inte bara om kommunens ansvar utan också om hur mycket det går att effektivisera. Vi har spenderat människors skattepengar i onödan alltför länge.

Magnus Andersson
Ordförande, centerpartiets ­ungdomsförbund

Fotnot: Grundar sig på SCBs siffror som Sveriges Byggindustrier omarbetat.
Det Magnus tar upp är mycket viktigt! Rättsäkerhet, effektivitet och proportionalitet måste vara vägledande för utformningen kring myndighetsutövning. Oavsett om skattsedeln eller en avgift används för att finansiera myndighetens verksamhet anser jag att vi politiker måste agera innan revisorer finner anledning att göra det. För en misskött verksamhet beror ytterst på politiker som inte vågar vara ledare.

Etiketter: , , ,

tisdag, oktober 09, 2007

Det går bra för Sverige

Först en glädjande nyhet, därefter fler. Centerpartiet väljer att starta en liberal tankesmedja! Kudos till (c) för det. Fler liberaler och mer liberalt tänkt gagnar oss alla. När jag skriver det är jag självfallet partisk och samtidigt helt genuin; vi behöver mer liberalism i världen.

Det finns mycket att glädjas åt i och med det arbete Allians för Sverige gjort. Jag rekommenderar med varm hand vitboken som alliansen skrivit. I fyrfärg berättas om vilka vallöften som infriats och vilka som är kvar att infria. Att det går bra för Sverige kan vi konstatera, nästa steg blir att tydliggöra varför det går så bra för Sverige som det gör och vad som kan bli bättre. Från Konjukturinstitutets hemsida går det att läsa om att det går bra för Sverige:

Antalet arbetstimmar har inte ökat så starkt sedan 1950
Stark tillväxt och en kraftig nedgång i produktivitetstillväxten medför att antalet arbetade timmar ökar med 3 procent i år - det är den starkaste ökningen sedan 1950. Denna timökning förklaras av en snabbt stigande sysselsättning och att medelarbetstiden ökar.

Sammantaget ökar sysselsättningen med ca 197 000 personer från 2006 till 2009. Uppgången är starkast i näringslivet, i synnerhet i byggbranschen och vissa tjänstebranscher, men sysselsättningen ökar också i den offentliga sektorn.

Statistiska centralbyrån går under hösten, i enlighet med regeringsbeslut, över till att redovisa arbetslösheten enligt FN-organet ILO:s internationellt jämförbara definition av arbetslösheten, som även inkluderar arbetssökande heltidsstuderande. Konjunkturinstitutet redovisar från och med denna prognos arbetslösheten enligt denna definition. I år beräknas arbetslösheten uppgå till 6,2 procent av arbetskraften (4,5 procent enligt den tidigare definitionen), vilket kan jämföras med en arbetslöshet i år i euroområdet på 6,9 procent och i USA på ca 4,6 procent. Den fortsatta sysselsättningstillväxten 2008 och 2009 bidrar till att minska arbetslösheten till 5,8 procent 2008 och 5,5 procent 2009. Konjunkturinstitutets bedömning är att resursläget på arbetsmarknaden är balanserat i år men att det under de kommande två åren gradvis blir mer ansträngt.

Jag ser fram emot rapporterna som redovisar hur stor andel av de nya jobben som regeringens reformer skapat. Orsakssambanden behöver tydliggöras så att Sverige kan fortsätta att bli ett bättre land att leva i. Reformerna måste fortsätta och samtidigt måste vi alla bli bättre på att berätta vad som sker.

Den 2009 prognostiserade arbetslösheten på 5,5 procent är inte acceptabel även om den är lägre än nu och nuläget är bättre än det var innan valet. Omsätt de 5,5 procenten i antal individer, nästa steg blir att se hur många av dessa som kan få jobb om de hämningar som idag finns i systemen tas bort. Fler i arbete föder fler i arbete, dynamiska effekter. En annan aspekt är rätt man på rätt plats, inte bara ekonomiskt utan även livskvalitetsmässigt, att göra individer beroende av system där deras frihet begränsas är förkastligt. Lagar och regler måste utformas så att individen inte kränks.

LSU:s ordförande Hanna Halin skrev bra om varför LAS måste bort, den diskriminerar unga. Sen går det självfallet att se brister i det LSU skrev, Magnus Andersson påpekar bl.a. att inget SACO-förbund tas upp samt ifrågasätter om det verkligen är LAS det är fel på och inte stat eller företag. Generellt vidhåller jag dock att den diskriminering LAS innebär måste stävjas från statens sida. Vidare så hämmar LAS äldre när deras anställningstrygghet påverkas negativt om de väljer att byta jobb.

Fler politiska styrinstrument berör arbetslösheten, jobbskatteavdraget är ett tydligt exempel. Forskaren Andreas Bergh tar upp frågan och problematiserar vilka som vinner mest på jobbavdraget. Det viktigaste som jag ser det är att vi alla är vinnare på det!

Det är glädjande att det går bra för Sverige men vi får inte bli liknöjda. Fler reformer behövs, i Haninge kommer vi inom kort föreslå en sådan reform. Förändringsarbete på lokalplanet är viktigt, precis som reformer på riksplanet.

Etiketter: , ,

måndag, oktober 01, 2007

Internationella barndagen

Förskoleutskottet besökte idag, internationella barndagen, förskolorna Aspen, Tallen och Lärkan. Nu har utskottet gjort ett antal studiebesök och fått en grundplåt av intryck och inspiration. Nästa steg blir att förvandla dessa intryck till idéer som i sin tur kan förbättra förskolan. Ett första steg blir dock att nå ut med informationen att vi finns, varför vi finns och vilka vi är. Föregående mandatperiods områdesutskott hade passerat obemärkt och flera i personalen talade om kontaktpolitiker vilket var systemet innan utskotten. Visst kan vi politiker arbeta med förslag och goda idéer men känner personal och föräldrar inte till oss begränsas deras möjlighet att påverka.

Dagen i korthet:
Klockan 0800 började vi på Aspen som ligger i centrala Handen. Förskolan som är kommunens äldsta med sina 40 år ligger vackert på en bergknalle över Kulturhuset. Aspen är den kommunala förskola som fått bäst omdöme i Skolplaneenkäten. Vi möttes av biträdande rektor samt utvecklingsledaren och tillika pedagogistan, de berättade om hur personalen på Aspen arbetar med bl.a. Reggio Emilia-metoden. Efter den inledningen besökte vi sedan avdelningarna. Förutom ordinarie förskoleverksamhet finns under samma tak även avdelningen Gläntan. "Gläntan är en språkpedagogisk förskoleavdelning med ett begränsat antal barn. Alla platser är för närvarande avsedda för barn 3-6 år i behov av stöd för sin tal- och språkutveckling."

Klockan 1000 var det dags för nästa förskola, Tallen. Efter en kortare presentation och genomgång med biträdande rektor lade vi huvuddelen av tiden på att besöka avdelningarna. Här vill jag passa på att lyfta fram avdelningen Kojan, som ett gott exempel i den kommunala verksamheten.

1200 till 1300 lunchade utskottet tillsammans med Centrala förskolechefen. De informella kontakterna det innebär att vi fritidspolitiker kan möta chefstjänstemännen över en bit mat och fritt diskutera är inte att underskatta. Kontakten med förvaltningens tjänstemän kan inte bara gå via nämnd, då blir organisationen mycket tungrodd. Nu fick vi chansen att ventilera några av förmiddagens intryck och göra jämförelser mellan de tre rektorsområden vi dittills besökt.

Klockan 1315 inleddes dagens sista studiebesök. Den fristående förskolan Lärkan som är den av alla förskolor i kommunen som fått bäst omdöme i Skolplaneenkäten. Förskolechef (motsvarigheten till de kommunala rektorerna/bitr rektorerna) mötte oss och talade om Lärkan och skolföretaget Pysslingen. Att Lärkan har gott rykte talade även kösiffrorna för, cirka 6 barn i kö för varje barn på förskolan. Vi gick sedan ut på avdelningarna och mötte personal och barn, samt några föräldrar. Det vi alla närvarande i utskottet slogs av var lugnet, hela förskolan Lärkan stack ut och när vi sedan avrundade med att åter sätta oss med förskolechefen kunde jag inte annat än förvånas över det minimala utbyte Lärkan haft med kommunala förskolor. Vi måste bli bättre på informationsöverspridning mellan förskolor. Utvecklingsledarna på de kommunala förskolorna gör ett jätteviktigt arbete, nu måste vi från politiskt håll tillsammans med den centrala förvaltningen tillse att det pedagogiska arbetet inte limiteras till enstaka förskolor.

Etiketter: