tisdag, december 30, 2008

Rättvik får sin egen kolchos genom nytt uppdrag till lantbruksgymnasiet och Skolverket har fattat pennan för att kritisera sunt förnuft/Haninge

Centertunga Rättvik har lagt upp en 3-4-årsplan där lantbruksgymnasiet ska producera det de kommunala myndigheternas behov av nötkött. Tur att det inte är en 5-årsplan och en kolchos man bygger utan mer av en kommunal kibbutz ;) Jag kan tänka mig att det är några inom den liberalare centerungdomen som väljer sina ord när de ska tacka för den senkomna julklappen.

Andra tveksamma klappar som kommit här i slutet av december är bl a Skolverkets svar på DN debatt, där verket vänder sig mot bl a Haninges förskolepolitik. Här är min önskan att de egna partikamraterna på utbildningsdepartementet får verkets klappträ som ved på elden och styr upp regleringsbrev, förordningar och lagar så att Sverige kan få en förskola och skola som utvecklas. Se till Haninge där samtliga sju i riksdagen representerade partier kommit överens, medan vänstern (svmp) på riksplanet släpar efter. Kontraproduktiva verk(samheter) ser ut att behöva radikala och liberala injektioner, jag hoppas att 2009 kan bjuda fler.

2008 togs många steg i rätt riktning på utbildningsområdet, bl a fler betygsteg, yrkesvux, lärlingsutbildningar och som grädde på moset fick Sveriges studenter det bättre genom julbeskedet att fribeloppet höjs. Nu kan fler studenter arbeta lagligt, betala skatt och leva bättre. På sikt hoppas jag självfallet att studenter ska ges total frihet att tjäna pengar och betala skatt även under studietiden.

Etiketter: ,

torsdag, december 18, 2008

Folkpartiets provval är klart och med Marit Paulsen som den främsta segraren

Helt klart spännande att Marit Paulsen fick ett sånt massivt stöd, det kommer att vara ett stort plus när hon i valrörelsen debatterar med andra partiers företrädare.

Etiketter: ,

Helikoptrar till MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Häromdagen kom Helikopterutredningen med sitt betänkade vilket jag tycker var en i stort glädjande läsning, förslagen radas på varandra av Leni Björklund men jag saknade bl a ett vågat grepp. Tänk vad fint det vore om allt flyg i offentlig tjänst rationaliserades. En militär del, en civil myndighetsdel samt en civil upphandlad del. Nu blir vi kvar med kustbevakningsflyg och polisflyg samt att brandflyg... fortsätter att vara spritt.

På ett närliggande område tas från årsskiftet ett klart och tydligt steg i rätt riktning är i alla fall att Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar slås samman till Myndigheten för samhällsskytt och beredskap. Där anser jag att det offentligas behov av helikoptrar också ska samordas också, och inte hos Sjöfartsverket som föreslås i helikopterutredningen. Visserligen är det SAR-helikotrar Sjöfartverket får ansvar för men lägg då till landstingens behov av ambulanshelikoptrar, räddningstjänsternas behov av brandflyg och brandhelikoptrar vilket idag är spritt på flera håll och slutligen även polisens, tullens och kustbevakningens behov.

Här finns som jag ser det stora möjligheter till samordningsvinster. Ett spännande nytt grepp är i alla fall att MSB bloggar! Det tycker jag känns bra för framtiden.

Etiketter: , ,

måndag, december 15, 2008

Sverige blir liberalare med effektivare myndigheter och friare migration

Två fantastika glädjeämnen idag: Det ena är Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning, SOU 2008:118 (DN debatt) och det andra är att möjligheten till arbetskraftsinvandring väsentligt utökas (SvD)!

Jag hoppas att Strya och ställa kommer att leda till stora förändringar inom de statliga huvuduppgifterna polisväsendet och försvarsväsendet som dras med en ålderdomlig struktur. När väl det är gjort kanske landtingen skulle kunna reformeras, för har vi väl börjat renodla länsstyrelsers och kommuners roller, polis och försvar så kanske även regionfrågan kan tas på allvar igen.

Fri rörlighet i världen för alla människor tycker jag vore positivt, men inom överskådlig framtid behövs ett regelverk och att förbättringar nu sker i regelverket tror jag bara fackliga rasister motsätter sig. Märkligt nog motsätter sig kommunister den internationella rörligheten, men det har nog främst att göra med att många kommunister och socialister förespråkar statskommunism dvs Sovjet framför ett öppet och jämlikt samhälle. Frihetliga inom alla ideologier torde applådera från barrikaderna en dag som denna, nu när människor i större utsträckning tillåts arbeta och bidra till Sveriges och världens välstånd.

Etiketter: , , ,

onsdag, december 10, 2008

Sveriges kommuner och landsting samt Skolverket instämmer med Jan Björklund

Folkpartiets skolpolitik är skolpolitiken för Sverige. Sossepolitiken är politiken mot Sverige, vilket framgår nedan. Parallellen kanske kan dras så långt som att Allians för Sveriges politik är politiken för Sverige, den nyligen "enade" oppositionens politik är politiken mot Sverige ;)

Jan Björklund på Newsmill igår: 'I allt för många klassrum blir eleverna utelämnade till sig själva och till läroboken. Det är inte en tillfällighet, utan beror på ett aktivt ideologiskt vägval. Socialdemokratiska skolministrar och progressiva pedagoger har hyllat det "elevaktiva arbetssättet". I stället för genomgångar med läraren ska eleverna söka sina egna kunskaper.
Men det fungerar inte alltid. Eleverna måste få stöd av en lärare. De behöver gemensamma genomgångar och strukturerad undervisning. Möjligheten att bearbeta begrepp och kunskaper genom att diskutera med läraren är en viktig del av läroprocessen.'

Sveriges kommuner och landsting idag: 'Grundskolans matematikundervisning är för läroboksbunden. Det behövs en bättre lärarutbildning, bättre rektorsutbildning och nya konkreta mål i kursplanerna. Det är Skolverkets analys av svenska elevers försämrade resultat i matematik – en analys som Sveriges Kommuner och Landsting delar.'

Etiketter: , , ,

fredag, december 05, 2008

Aktuellt på äldreområdet 2008

SKL gav idag ut sin skrift Aktuellt på äldreområdet 2008.


När man tittar igenom den, och det är sånt man gör när i mitt jobb, så uppmärksammar jag bland annat det stora politiska arbete som måste till för att få till stånd bostäder där äldre kan bo mer värdigt och mindre personalintensivt. KTH Centrum för hälsa och byggande här i Haninge forskar på området och folkpartiets Kjell Bjerrehorn som jag bistår driver också den tesen.

Vi måste få till mer anpassade bostäder samt incitament för människor att arbeta mer. Lägre skatter kan vara ett sätt, men kanske inte hela lösningen. Det måste till andra strukturella förändringar, bland annat på byggmarknaden och i utbildningssystemet och i det senare är vi på god väg även om många år tappats genom misskötseln i kollektivismens anda.

"Ökad sysselsättning är en önskedröm för den skattefinansierade välfärden. Ökad sysselsättning i näringslivet leder till ökade skatteintäkter utan att kostnaderna för kommuner och landsting ökar. Men historiskt sett har ett ökat välstånd lett till färre arbetade timmar genom kortare arbetsvecka, ökad semester, ökad barnledighet etc.
Det är svårt att veta om den trenden kommer att brytas. Det finns dock en del förhoppningar
kring effektivare studietid och högre faktisk pensionsålder. Med tanke på utförsbacken i figur 35 kommer vi ha en betydligt kärvare situation de kommande 25 åren än de senaste 25 åren.
Skatt är den huvudsakliga finansieringskällan för det svenska välfärdssystemet. Avgifter står för cirka 7 respektive 3 procent av kommunernas och landstingens intäkter. En höjning av avgiftsfinansieringsgraden skulle kunna bli ett litet strå till stacken. En möjlighet är att ta bort maxtaxorna inom barn- och äldreomsorgen och återgå till det system som gällde tidigare." s107-108 Aktuellt på äldreområdet 2008, SKL.

Kommande år ökar behoven, men utgiftsökningen kan omöjligt fortsätta i samma takt (oavsett vilken ideologisk syn man har på välfärd). Behoven måste mötas genom effektivitet och kvalitet, där är Haninge långt framme och utan att anklagas för hybris så skulle jag vilja framhäva att det är hitåt Sveriges blickar bör vändas. Vi har visserligen en högre kostand för äldreomsorg än genomsnittet men vi har samtidigt en mycket framåtsträvande äldreomsorg som övriga landet kan gagnas av.

Etiketter: , , , , , ,